(0048) 52 388 67 65
 1. /
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych
  Osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.angelcare24.eu
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Angel Care 24. Więcej informacji na
  temat przetwarzania danych osobowych przez Grupę Angel Care 24 znajduje się w pliku
  „Informacja o współadministratorach”
 3. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych
  Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane
  dotyczą, oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w
  szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do
  zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.
 4. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
  przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
  ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
  nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
  prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  § 2 Definicje
  Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
  1) Administratorze – oznacza to administratora w rozumieniu przepisów RODO, czyli Grupę
  Angel Care 24.
  2) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię,
  nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki
  którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
  3) Zgoda – jest nią każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i
  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
  wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, iż zezwala na przetwarzanie
  dotyczących jej danych osobowych.
  4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać
  Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi
  są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
  5) Oprogramowaniu Zewnętrznym – rozumie się przez to usługę Callpage świadczoną przez
  Callpage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1),
  zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
  Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, posiadającej NIP
  7010503522, REGON 362313916.
  6) Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące w
  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i
  przeznaczone są do korzystania z Serwisu; dane te zawierają nazwę strony internetowej
  swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu
  końcowym; pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie
  ustawień strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.
  7) Profilowaniu – oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
  osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
  osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących
  wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych preferencji, zainteresowań,
  wiarygodności, zachowań, lokalizacji czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej.
  Przykładami takiego profilowania jest m. in. analiza tychże danych (np. w oparciu o metody
  statystyczne) prowadzona w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy bądź przekazywanie
  użytkownikowi ofert pracy.
  2
  8) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane
  na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
  przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te spośród
  wymienionych, które wykonuje się w systemach informatycznych
  9) Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową http://www.angelcare24.eu
  10) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego
  Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  11) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z Serwisu oraz kontaktuje się z
  Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego, e-mail lub drogą telefoniczną
  12) Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący
  się pod adresem internetowym http://angelcare24.eu/ofertypracy/.
  § 3
  Przetwarzanie Danych Osobowych
 5. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji
  handlowej Administratora oraz dopasowania reklam do preferencji Użytkownika;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
  c) art 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług
  Administratora, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych,
  a także obrony przed takimi roszczeniami oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych,
  analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, dopasowania reklam do preferencji Użytkownika.
  W innych przypadkach wyżej niewymienionych, Dane Osobowe mogą być przetwarzane na
  podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika;
  b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli
  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku chęci kontaktu z
  Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy lub Oprogramowanie Zewnętrzne.
 7. Dane Użytkownika zbierane są w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i
  uzależnione są od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Administrator wyróżnia w
  szczególności dane zbierane w związku z: a) korzystaniem z Formularza Kontaktowego – dane
  identyfikacyjne podane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego
  dostępnego w Serwisie, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
  b) dane uzyskane za pomocą plików Cookies;
  c) ze złożeniem reklamacji, wniosków i skarg – dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane
  wskazane przez niego w treści złożonych reklamacji, wniosków i skarg;
  d) korzystaniem z Google Analytics – dane dotyczące użytkowania zbierane w celu opracowania
  raportów pomagających w analizie aktywności Użytkownika i dopasowania spersonalizowanych
  usług do jego preferencji;
  e) korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych – dane dotyczące użytkowania i uzyskane za
  pomocą plików Cookies umożliwiające niektóre funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji przy
  użyciu (i) Facebook widget, (ii) Twitter widget, (iii) Google+ widget, (iv) Instagram widget, (v)
  Pinterest widget, (vi) Youtube widget.
 8. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach: a) umożliwienia kontaktu
  pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
  b) statystycznych i archiwizacyjnych;
  3
  c) obsługi reklamacji , skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika;
  d) obsługi wszelkich kierowanych do Administratora zgłoszeń i zapytań;
  e) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  f) prowadzenia dozwolonych działań marketingowych, w tym w celu prowadzenia marketingu
  bezpośredniego przez Administratora;
  g) analizy, organizowania i ulepszania Serwisu oraz świadczonych usług;
  h) organizacji i realizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
  ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami;
  i) przesyłania informacji handlowej za pomocą telefonu lub drogą mailową
  j) pozostałe cele przetwarzania wskazane są w klauzulach informacyjnych.
 9. Administrator przestrzega następujących zasad Przetwarzania Danych Osobowych:
  a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie
  odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych;
  b) utrwalanie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na takich nośnikach informacji,
  które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  c) wykonywanie nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w
  sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych,
  uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  d) przekazywanie danych uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
  przepisów prawa;
  e) zachowywanie poufność co do przetwarzanych Danych Osobowych;
  f) zapewnianie osobom, których dane dotyczą, realizacji przysługujących im na podstawie
  odrębnych przepisów praw.
 10. Dane Osobowy będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia Zgody na ich
  przetwarzanie przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać Zgodę, co nie
  wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na
  podstawie Zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich spoza Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
  § 4
  Profilowanie
  Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
  formie profilowania) w celu zapewnienia dostosowanych informacji o Usługach poprzez
  wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy
  lub prognozy przyszłych ofert pracy.
  § 5
  Pliki Cookies
 12. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
  b) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w
  parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 14. W ramach Serwisu mogą być także stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
  a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  4
  b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony
  internetowej;
  d) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej
  dostosowanych do jego zainteresowań.
 15. Pliki Cookies wymienione w ustępach 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z
  Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu
  Użytkownika, dostosowane do jego indywidualnych preferencji;
  b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników,
  co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
 16. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
  korzystających ze strony internetowej Administratora.
  § 6
  Prawa Użytkowników
 17. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
  sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w formie pisemnej lub za
  pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy takie zgłoszenie przesłać na adres e-mail:
  biuro@angelcare24.eu lub wysłać pismo pocztą tradycyjną na adres: Jagiellońska 36A/U3, 85-
  097 Bydgoszcz. W przypadku otrzymania zgłoszenia Administrator poprawi, uzupełni, uaktualni,
  dokona sprostowania bądź zaniecha przetwarzania zarchiwizowanych danych Użytkownika
  dokonując ich niezwłocznego usunięcia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykazano
  istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesu, praw i wolności Użytkownika, bądź w sytuacji, gdy przetwarzanie danych służy
  dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń Administratora lub gdy usunięcie jest niemożliwe z
  powodu ustawowych terminów przechowywania danych.
 18. Użytkownik ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych.
  Dane są usuwane niezwłocznie w następujących przypadkach: a) dane osobowe nie są już
  niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
  podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
  prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
  przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
  administrator;
 19. Do usunięcia danych nie dochodzi, gdy przetwarzanie: a) jest konieczne do wywiązania się z
  prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy stosowanego prawa lub do
  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi;
  b) dotyczy korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  c) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych
  lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych
  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 20. W przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania danych nie muszą one zostać usunięte,
  jeżeli usunięcie tych danych z uwagi na szczególny rodzaj archiwizacji nie byłoby możliwe bądź
  byłoby możliwe tylko za poniesieniem niewspółmiernie dużych wysiłków a interes osoby, której
  dane dotyczą, co do ich usunięcia należy uznać za nikły. Zamiast usunięcia stosuje się wówczas
  ograniczenie przetwarzania (patrz ust. 5 poniżej). Administrator stosuje ograniczenie
  5
  przetwarzania, dopóki i w takim zakresie, w jakim ma powód zakładać, że wskutek usunięcia
  danych zostałby naruszony interes Użytkownika bądź osoby, której dane dotyczą. Administrator
  poinformuje Użytkownika bądź osobę, której to dotyczy, o ograniczeniu przetwarzania, o ile
  powiadomienie nie okaże się niemożliwe bądź nie będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku.
 21. Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych.
  Możliwość skutecznego wyegzekwowania prawa do ograniczenia przetwarzania zachodzi tylko w
  przypadku zaistnienia następujących przesłanek: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
  prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić
  prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
  usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
  potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,
  czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw
  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  Administrator poinformuje Użytkownika odpowiednio, zanim ograniczenie zostanie uchylone.
 22. Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi Danych osobowych w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  Dodatkowo ma prawo żądać przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze
  strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na
  podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, oraz
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia
  danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane
  przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Prawo to nie ma zastosowania, o ile niekorzystnie wpływa na prawa i wolności innych osób, bądź
  nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania
  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  powierzonej administratorowi.
 23. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem
  nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś w poszczególnych
  Państwach Członkowskich UE są to urzędy ds. ochrony danych, właściwe zgodnie z prawem
  obowiązującym w danym Państwie Członkowskim UE.
 24. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
  Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
  a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
  podatkowych i rachunkowych;
  c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
  d) statystycznych i archiwizacyjnych;
  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  Administrator przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
  umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
  Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe przez czas ich trwania i okres rozliczenia
  wręczania nagród.
 25. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
  osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest
  do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
  wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  6
 26. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego
  Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z
  wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 27. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików
  Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania.
 28. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
  przeglądarce internetowej, której używa.
  § 7
  Oprogramowanie Zewnętrzne
 29. Administrator za pośrednictwem Serwisu stosuje Oprogramowanie Zewnętrzne, które
  umożliwia Administratorowi przetwarzanie danych osobowych dla celów efektywnego kontaktu z
  Użytkownikami.
 30. Oprogramowanie Zewnętrzne jest świadczone przez podmioty niezależne od Administratora.
 31. Przetwarzanie Danych Osobowych za pośrednictwem Oprogramowania Zewnętrznego
  regulują odrębne od niniejszej polityki ochrony danych osobowych, które są dostępne
  odpowiednio:
  a) dla CallPage – https://www.callpage.io/polityka-prywatnosci;
  b) dla Messenger – https://www.messenger.com/privacy;
  c) dla Facebook – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation;
 32. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom wspierającym
  Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi konsultingowe lub
  audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników oraz współpracują z Administratorem w ramach
  kampanii marketingowych. Administrator może również przekazać dane osobowe Użytkownika
  organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 33. Wtyczki portali społecznościowych (social plugins). Strona internetowa oraz strony powiązane
  z Administratorem wykorzystują wtyczki różnych portali społecznościowych. Dalsze informacje
  na temat odpowiednich portali społecznościowych, ich dostawców oraz postanowieniach dot.
  ochrony danych dostępne są w tabeli poniżej. Podczas wizyty na stronie internetowej
  www.medipepolska.pl dysponującej wtyczką portalu przeglądarka Użytkownika łączy się
  bezpośrednio z serwerami portali społecznościowych. W ramach tego procesu, za
  pośrednictwem wtyczki, portal bezpośrednio przesyła treści do przeglądarki Użytkownika,
  integrując je z witryną. Administrator nie ma wpływu na zakres danych pobieranych przez portal
  społecznościowy za pomocą takich wtyczek, co oznacza, że udostępniane przez nas informacje
  są zgodne z naszym obecnym stanem wiedzy.
 34. Dzięki zintegrowanej wtyczce portal społecznościowy otrzymuje informację o tym, że
  Użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej witryny. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na
  portalu społecznościowym, portal może przyporządkować jego odwiedziny w Serwisie do konta
  Użytkownika. Informacje o interakcjach, w szczególności korzystaniu z funkcji komentowania lub
  kliknięcie przycisku „Udostępnij“, również przesyłane są do portalu i są tam zapisywane.
 35. Informacje o celu i zakresie pobranych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu
  przez portal społecznościowy oraz informacje o prawach Użytkownika z tym związanych a także
  możliwościach dokonywania ustawień chroniących Twoją prywatność znajdziesz w uwagach dot.
  ochrony danych osobowych zamieszczonych na danym portalu społecznościowym (patrz tabela
  poniżej).
  7
 36. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby portal społecznościowy miał możliwość gromadzenia
  danych na jego temat przyporządkowując odwiedziny na witrynie do danych zapisanych na
  koncie użytkownika tego portalu, Użytkownik powinien wylogować się z konta użytkownika tego
  portalu przed wejściem do Serwisu.
  Wtyczka portali
  społecznościowych
  Portal społecznościowy Polityka Prywatności portalu
  społecznościowego
  Facebook Button
  „Udostępnij”
  Facebook, Inc.,
  1601 South California
  Avenue, Palo Alto,
  CA 94304, USA
  https://www.facebook.com/about/privacy/
  Google+ Button Google Inc., Amphitheatre
  Parkway, Mountain View, CA
  94043, USA
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  Instagram Button Facebook, Inc.,
  1601 South California
  Avenue, Palo Alto,
  CA 94304, USA
  https://help.instagram.com/155833707900388
 37. Deklaracja ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.
  Niniejsza strona www korzysta z usług Google Analytics, serwisu do analiz stron internetowych
  oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na
  komputerach użytkowników, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje
  tworzone przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej,
  z reguły przekazywane są do USA i zapisywane na serwerze Google. W przypadku włączenia
  anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkowników będzie skracany
  przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się,
  tj. stronach porozumienia o utworzeniu Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego. Tylko w sytuacjach wyjątkowych adres IP przekazywany jest do
  serwera Google w USA w formie pełnej i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej strony
  internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez
  użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej i świadczenia innych
  usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub z Internetu
  dla operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę, w ramach
  Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z
  zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Wskazujemy
  jednak, że w takim przypadku nie będziesz mieć możliwości pełnego skorzystania ze wszystkich
  funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym możesz zapobiec przechwytywaniu danych
  wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej
  (łącznie z adresem IP), przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google po pobraniu
  i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującymi linkiem:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Odnośnik do źródła: Google Analytics
  § 8
  Postanowienia końcowe
  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
  działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora.
  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
  zalecamy się zapoznać.